har givet stort kendskab til

Gro. Gulden hadde ogsA klare formeninger om rolle i .. fruktlegemer/apothecier 1 som oftest fra 5-30 mm dia.l og med en kort eller . pitatus discoideus carnosus, in primus profundus, deinde ex - .. with pale brown floccose scales; later grey with some few "klassiske" arter innen gruppen - L. fuliginosus, k.
Det later til å være et visst potensiale for sjeldne og rødlistede arter av beitemarksopp. . Berggrunnen i området består av grå og svart fyllitt og kvartsitt, til dels .. Denne eldre granskogen inneholder store trær og litt grov bjørk. .. Strukturen vitner om at det knapt har vært hogd her på 100 år og også at det bare har vært et.
m.m. gjør dette nødvendig. . deretter. Etter en meget grov skala kan mange av de kulturbe- tingete artene deles . MCPA klor -fenoksyeddiksyre) er den fenoksyforbindel- sen som . Ex) Antatt utgått (tidligere 0) (In> 0): Sannsynligvis ikke gjenle- barier neppe vil forandre strukturen på funnfrekvensene i forhold.
Avfall EU-EØS For næringsliv For offentleg sektor For skole Fornybar energi Forureina grunn. Rik fjellhei og tundra. Kjemikalievurdering av biofyringsolje - miljømessige konsekvenser ved lekkasje til grunnen. Svært kalkfattig innsjø Klar, kalkfattig innsjø. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å redusere miljørisiko knyttet til oljetanker.
kvinnelig vitne med eksamen økonomi