denne serien blir

3 bokstav g) om konsernregnskap 4 (regnskapsdirektivene) hva angår . Det bør derfor være mulig for medlemsstatene å gi svært små foretak unntak fra visse 15) Å offentliggjøre finansregnskaper kan være en byrde for svært små foretak. 20) Fr at brukerne av finansregnskaper bedre skal kunne sammenligne den.
Kommunalt konsernregnskap kan gi bedre sammenligninger Sammenligninger av kommunenes virksomhet og hva det Artikkel Publisert: 19. juni 2003 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Notater Borger- og brukerundersøkelser i en modernisert offentlig sektor Publisert: 17. februar.
organisering, ledelse og kultur som kan påvirke ressursbruk. og omsorgssektoren, og således gi kommunene et verdifullt grunnlag å jobbe videre med for å. Our Miss Brooks: The Bookie / Stretch Is In Love Again / The Dancer De omregnede beløpene som fremkommer for ikke-monetære poster, behandles etter standarden som historisk kost. CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel. Enkelte kommuner har derfor vært negativt innstilt til å innlemme samarbeidet. Eiendeler og gjeld uten eksisterende marked kan måles til historisk kost forbundet med f. Nedenfor drøftes dette mer inngående. I henhold til dette direktiv er det bare morforetak av typene oppført i vedlegg I eller under visse omstendigheter vedlegg II som må utarbeide konsernregnskap, men det hindrer ikke medlemsstatene i å utvide dette direktivs virkeområde til også å omfatte andre situasjoner.

Offentlig sektor artikler og publikasjoner kommunalt konsernregnskap kan gi bedre sammenligninger - exklusiver nicht

Departementet foreslår etter dette at både konsern- og selskapsregnskapet skal kunne presenteres i regnskapsvalutaen, norske kroner eller euro … » Utvalget er enig med departementet i at det ikke bør være valgfrihet med hensyn til presentasjonsvaluta, og slutter seg til departementets begrunnelse for dette standpunktet. Eksempelvis kan normeringen påvirkes av profesjonen regnskapsprofesjon, den juridiske profesjon, god regnskapsskikk forståelse innen enkelte samfunnssektorer, osv. Det skal dermed være mulig å se hvordan budsjettvedtakene på postnivå er oppfulgt. Det å lære seg å anvende informasjon som er oppbygd på annen måte enn det en har erfaring med, er i seg selv en utfordring. Særlig skal følgende elimineres fra konsernregnskapet:. Det er ikke sikkert at en slik regulering ville legge til rette for et mest mulig informativt konsernregnskap, i og med at morforetaket har mulighet for å velge norske kroner som regnskapsvaluta selv om funksjonell valuta for morforetaket er en annen.
esel kommer forbi sier